အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် cookie analysis နှင့်အခြားခြေရာခံသည့်နည်းပညာများကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တရား ၀ င် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy protection policy ကိုအတည်ပြုပြီးသဘောတူသည်။ သီးသန့်လုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးမူဝါဒနှင့် ပါတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိလိုပါက သီးသန့်လုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးမူဝါဒ ကိုကြည့်ပါ။

  ပါရဂူ

ပါရဂူ

ဘယ်ဌာနကိုပြသင့်ပါသလဲ။

ပါရဂူ

အထွေထွေကုသရေးဌာန

Taipei Municipal Wanfang Hospital

張智翔, ဒေါက်တာ ကျန်ကျစ်ရှမ် Tze-Sian Chan

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

နှလုံးဆိုင်ရာကုသဌာန

Taipei Municipal Wanfang Hospital

林永國, ဒေါက်တာ လင်ယုန်ကော် Yung-Kuo Lin

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

အာရုံကြောဆိုင်ရာကုသဌာန

Taipei Municipal Wanfang Hospital

宋家瑩,ဒေါက်တာ ဆုန့်ကျားရင် Jia-Ying Sung

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

洪千岱, ဒေါက်တာ ဟုန်ချင်းတိုက် Chien-Tai Hong

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

柯子翔, ဒေါက်တာ ခဲ့ကျစ်ရှမ် Tzu-Hsiang Ko

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

အစာပြွန်၊ အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်း၊ အသည်းဆိုင်ရာကုသဌာန

Taipei Municipal Wanfang Hospital

連吉時, ဒေါက်တာ လျန်ကျီရှစ် Gi-Shih Lien

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Taipei Municipal Wanfang Hospital

吳明順,ဒေါက်တာ ဝူမင်းရွှမ့် Ming-Shun Wu

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Taipei Municipal Wanfang Hospital

張智翔, ဒေါက်တာ ကျန်ကျစ်ရှမ် Tze-Sian Chan

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Taipei Municipal Wanfang Hospital

鄭勝偉,ဒေါက်တာ ကျန့်ရှမ့်ဝိမ် Sheng-Wei Cheng

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဌာန (စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန)

Taipei Municipal Wanfang Hospital

吳幼雯,ဒေါက်တာ ဝူယုတ်ဝမ် Ana Isabel Wu

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

အထွေထွေခွဲစိတ်ကုသဌာန

Taipei Medical University Hospital

王偉, ဒေါက်တာ ဝမ်ဝိမ် Weu Wang

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Taipei Municipal Wanfang Hospital

謝茂志,ဒေါက်တာ ရှဲ့မောက်ကျစ် Mao-Chih Hsieh

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

蔡葵諺,ဒေါက်တာ ချိုက်ခွေရန့် Kuei-Yen Tsai

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

洪進昇, ဒေါက်တာ ဟုမ်ကျင့်ရှမ်း Chin-Sheng Hung

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

ရင်သားခွဲစိတ်ကုသဌာန

Taipei Medical University Hospital

杜世興, ဒေါက်တာ တုရှစ်ရှင်း Shih-Hsin Tu

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Taipei Medical University Hospital

王文科, ဒေါက်တာ ဝမ်ဝင်ခဲ Wen-Ke Wang

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

နှလုံးခွဲစိတ်ကုသဌာန

Taipei Municipal Wanfang Hospital

施俊哲,ဒေါက်တာ ရှစ်ကျွင့်ကျယ် Chun-Che Shih

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Taipei Municipal Wanfang Hospital

李紹榕, ဒေါက်တာ လီ‌‌ရှောက်ရုမ် Shao-Jung Li

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

ရင်ခေါင်းခွဲစိတ်ကုသဌာန

Shuang Ho Hospital

郭光泰, ဒေါက်တာ ကောကွမ်းထိုက် Kuang-Tai Kuo

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

張統優, ဒေါက်တာ ကျန်းထုံယုန်း Tung-Yu, Tiong

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Taipei Municipal Wanfang Hospital

張彥俊,ဒေါက်တာ ကျန့်ရမ့်ကျွင့် Yin-Chun Chang

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

အာရုံကြောခွဲစိတ်ကုသဌာန

Taipei Medical University Hospital

羅文政,ဒေါက်တာ လောဝင်ကျန့် Wen-Cheng Lo

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

羅偉倫,ဒေါက်တာ လော့ဝေလွန်း Wei-Lun Lo

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

林明錦, ဒေါက်တာ လင်မင်ကျင် Ming-Chin Lin

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Taipei Municipal Wanfang Hospital

陳敏弘, ဒေါက်တာ ချိန်မြင့်ဟုန် Ming-Hong Chen

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Taipei Municipal Wanfang Hospital

洪國盛, ဒေါက်တာ ဟုန်ကော်စိန် Kuo-Sheng Hung

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Taipei Municipal Wanfang Hospital

陳煥杰, ဒေါက်တာ ချိန်ဟွမ်ကျယ် Huan-Chieh Chen

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

林家瑋, ဒေါက်တာ လင်ကျားဝေ Jia-Wei Lin

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

林乾閔, ဒေါက်တာ လင်ချမ်မင် Chien-Min Lin

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

劉恆維, ဒေါက်တာ လောဟမ်ဝေ Heng-Wei Liu

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

蘇鈺凱, ဒေါက်တာ ရှုးယွိခိုက် Yu-Kai Su

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

ပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်ကုသဌာန

Taipei Medical University Hospital

簡雄飛, ဒေါက်တာ ကျန်ရှံးဖိမ်း Hsiung-Fei Chien

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Taipei Medical University Hospital

陳國鼎,ဒေါက်တာ ချမ်းကောတင် Philip Kuo-Ting Chen

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

張舜程,ဒေါက်တာ ကျန်းရွှင့်ချမ် Shun-Cheng Chang

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

蔡豐州, ဒေါက်တာ ချိုက်ဖုန်းကျိုး Feng-Chou Tsai

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

蔡青松,ဒေါက်တာ ချိုက်ချင်းစုန်း Ching-Sung Tasi

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

鄔逸群,ဒေါက်တာ ဝူယိချွမ် Yi-Chun Wu

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

ဆီးလမ်းကြောင်းဌာန

Taipei Municipal Wanfang Hospital

溫玉清,ဒေါက်တာ ဝမ့်ယွိချင်း Yu-Ching Wen

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

陳冠州, ဒေါက်တာ ချွမ်ကွမ်ကျုံး Kuan-Chou Chen

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

江怡德, ဒေါက်တာ ကျန်းရိသယ် Yi-De Chiang

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

鄒凱亦, ဒေါက်တာ ကျိုးခိုင်ယိ Kai-Yi Tzou

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

အရိုးဌာန

Taipei Medical University Hospital

吳家麟,ဒေါက်တာ ဝူကျားလင် Jia-Lin Wu

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Taipei Municipal Wanfang Hospital

郭宜潔, ဒေါက်တာ ကော်ရိကျယ် Kuo Yi-Jie

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Taipei Municipal Wanfang Hospital

莊太元, ဒေါက်တာ ကျွမ်းထိုက်ရွမ် Tai-Yuan Chuang

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Taipei Municipal Wanfang Hospital

陳昱斌, ဒေါက်တာ ချမ်ယွိပင်း Yu-Pin Chen

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

翁佩韋,ဒေါက်တာ ဝုမ်ဖေ့ဝိမ် Pei-Wei Weng

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

အူမကြီးနှင့်စအိုပိုင်းခွဲစိတ်ကုသဌာန

Taipei Medical University Hospital

魏柏立,ဒေါက်တာ ဝေပေါ်လိ Po-Li Wei

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

張東晟, ဒေါက်တာ ကျန်းတုံရှန့် Tung-Cheng Chang

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

လင့်ဖ်(lymph)သွေးကြောဆိုင်ရာခွဲစိတ်ဌာန

Taipei Municipal Wanfang Hospital

蔡騰進,ဒေါက်တာ ချိုက်ထမ်ကျင့် Teng-Chin Tsai

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ကျန်းမာရေး‌ ‌‌ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာန

Taipei Municipal Wanfang Hospital

黃百粲, ဒေါက်တာ ဟွမ်ပိုင်ချမ့် Pai-Tsang Huang

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

မျက်စိဌာန

Taipei Municipal Wanfang Hospital

吳建良,ဒေါက်တာ ဦးကျန်လျန့် Chien-Liang Wu

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းဌာန

Shuang Ho Hospital

袁聖博, ဒေါက်တာ ရန်ရှန့်ပေါ် Sheng-Po Yuan

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

趙品植, ဒေါက်တာ ကျောက်ပင်(န်)ကျစ် Pin-Zhir Chao

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

陳聰明, ဒေါက်တာ ချန်ချုံးမင် Tsung-Ming Chen

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

အရေပြားရောဂါဌာန

Taipei Medical University Hospital

張宜菁, ဒေါက်တာ ကျန်းရိကျင်း I-Jing Chang

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

သားဖွားမီးယပ်ဌာန

Taipei Municipal Wanfang Hospital

梁守蓉,ဒေါက်တာ လျန်ရှုမ်ရုမ် So-Jung Liang

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

Shuang Ho Hospital

賴鴻政, ဒေါက်တာ လိုင်ဟောင်ဂျင် Hung-Cheng Lai

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

ကလေးအထူးကုဌာန

Taipei Medical University Hospital

張家堯,ဒေါက်တာ ကျန်းကျားရောင် Chia-Yau Chang

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

မျိုးဆက်ပွားဌာန

Taipei Medical University Hospital

陳啟煌, ဒေါက်တာ ချမ်းချီဟွမ် Chi-Huang Chen

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

သွားတုဌာန

သွားနှင့်မေးရိုးပြုပြင်ရေးဌာန

Taipei Municipal Wanfang Hospital

蔣寶漳,ဒေါက်တာ ကျန်းပေါင်ကျမ်း Pao-Chang Chiang

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း

ဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာဌာန

Taipei Medical University Hospital

邱仲峯, ဒေါက်တာ ကျို့ချုန်းဖုန်း Jeng-Fong Chiou

ပါရဂူအတွေ့အကြုံမိတ်ဆက်ခြင်း
置頂